Kolektyw Terenowy

ORGANIZACJA wspierająca: Stowarzyszenie Katedra Kultury
CZAS: 2008 – aktualnie

ROLA: etnoanimatorka (wraz z Julią Biczysko, Agatą Pietrzyk-Sławińską, Polą Rożek, Tomaszem Rakowskim, Dorotą Ogrodzką, Pawłem Ogrodzkim, Sebastianem Świądrem, Zuzą Naruszewicz)

Kolektyw Terenowy to grupa badaczy, animatorów kultury i twórców, którzy od 2005 roku działają na terenie południowego Mazowsza wypracowując autorską metodę etnoanimacji, łączącą postawę etnograficzną z metodami animacyjnymi i artystycznymi, odwołującą się do koncepcji badań w działaniu. Kolektyw Terenowy zawiązał się najpierw wokół warsztatu etnograficznego prowadzonego w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim przez Tomasza Rakowskiego, później rozwijał swoją pracę w ramach projektów „Miejsce wspólne”, „Trzy bieguny” oraz „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego”. Od 2012 r. działania były kontynuowane pod nazwą „Etnografia / Animacja / Sztuka”, a ich efekty zostały opisane w książce pod tym samym tytułem, wydanej w 2013 r. przez Narodowe Centrum Kultury. W 2014 r. Kolektyw Terenowy był zaangażowany w projekt badawczy pt. “Lokalne wymiary uczestnictwa w kulturze i animacja kultury. Etnograficzne „badania w działaniu”. Działania były realizowane wspólnie ze studentami Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej we wsiach Zaława i Cukrówka.
W ramach rezydencji artystycznej organizowanej przez Pracownię Sztuki Zaangażowanej „Rewiry” w sierpniu 2016 r. Kolektyw Terenowy przez tydzień realizował działania etnograficzno-artystyczne na ulicy 1 Maja w Lublinie.

Etnoanimacja (animacja etnograficzna, etnograficznie zorientowana animacja kultury) to autorska metoda działania łączącą postawę etnograficzną z metodami animacyjnymi i artystycznymi, odwołująca się do koncepcji badań w działaniu, która narodziła w trakcie warsztatu etnograficznego Tomasz Rakowskiego w Instytucie Kultury Polskiej UW,  zob. T. Rakowski, Antropologiczne przesunięcie perspektywy i animacja kultury. Warsztaty badawcze, w: Lokalnie: animacja kultury/community arts, red.  I. Kurz,  IKP UW, Warszawa, 2008, s. 76-82 oraz J. Biczysko, A. Pajączkowska, A. Pietrzyk, Ostałówek. Miejsce wspólne. Projekt etnograficzny inspirowany doświadczeniami etnograficznymi, „Prace Etnograficzne UJ”, 38, 2010, s. 105-112. Zob. też T. Rakowski, W. Plińska, Badanie – rozumienie – działanie społeczne. Projekt etnografii animacyjnej i etnograficznie zorientowanej animacji kultury, „Kultura Współczesna”,  4, 2009, s. 32-50. Metoda ta systematycznie rozwijana jest przez Kolektyw Terenowy – zespół badaczy, animatorów kultury, twórców, a wcześniej uczestników warsztatu etnograficznego, którzy od 2005 roku działają na terenie południowego Mazowsza, we wsiach Ostałówek, Broniów, Zaława, Cukrówka, a obecnie także w jednej z dzielnic Lublina. Zob. więcej Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, red. T. Rakowski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.